แนะ 3 อ เสริมสุขภาพผู้ป่วยใน รพ.สนาม

ที่มา : ไทยรัฐ


แนะ 3 อ เสริมสุขภาพผู้ป่วยใน รพ.สนาม thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะ 3 อ เสริมสุขภาพผู้ป่วยใน รพ.สนาม อาหาร-ออกกำลัง-อารมณ์ ชี้ 8 ข้อคุมอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนมั่นใจ


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้สนับสนุนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม โดยเน้นให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการแบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่


1.ด้านการจัดการอาคารสถานที่


2.ด้านสุขาภิบาลอาหาร


3.ด้านการจัดการน้ำดื่มน้ำใช้


4.ด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการซักฟอก


5.ด้านการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล


6.ด้านการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค


7.ด้านการจัดการน้ำเสียและ


8.ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยการพัฒนาและปรับปรุงต่อจากระบบที่มีอยู่เดิมให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นโรงพยาบาลสนามที่สะอาด ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ


ซึ่งกรมอนามัยได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลสนามมาตรวจยังศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลสนามให้ประชาชนและชุมชนโดยรอบมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้ที่ถูกแยกกักตัวมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกาย และอารมณ์ โดยให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองและการดูแลรักษาความสะอาดขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามด้วย


นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. เริ่มจากหนึ่ง คือ อ.อาหาร ผู้ปรุงประกอบอาหารในโรงพยาบาลสนาม ควรมีความรู้ในการเลือกวัตถุดิบและวิธีการปรุงประกอบอาหารให้ถูกหลัก โภชนาการ มีคุณค่าทางสารอาหาร รวมถึงการลดการใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสหวานมันเค็ม โดยการปรุงประกอบอาหารควรเลือกทำเมนูที่เสียยาก กินง่าย สอง คือ อ.ออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกาย ควรลุกขึ้นมาขยับเส้นทุกๆ 1-2 ชั่วโมง ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และลุกขึ้นมาขยับร่างกาย เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต เช่น การย่ำเท้ายกเข่าอยู่กับที่ การยกส้นเท้าแตะก้นการย่ำเท้าแกว่งแขนอยู่กับที่


รวมทั้งอย่าลืมเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อควบคู่กันไปด้วยการออกกำลังกายง่ายๆ เช่น การวิดพื้น การซิทอัป และสาม คือ อ.อารมณ์ ต้องหากิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียด เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูหนังออนไลน์ เล่นเกม หรือเรียนรู้สิ่งที่สนใจ อาทิ การทำอาหาร ทำงานช่าง งานฝีมือ ผ่านช่องยูทูบ เป็นต้น และควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นสภาพ รู้สึกสดชื่นแจ่มใส เป็นผลดีต่ออารมณ์และความรู้สึก.

Shares:
QR Code :
QR Code