แนะ 3 วิธี ป้องกัน`โรคแท้งติดต่อในสัตว์`

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ระวัง 'โรคแท้งติดต่อในสัตว์' thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค เตือน "โรคแท้งติดต่อในสัตว์" การติดต่อระหว่างคนพบได้น้อยมาก แนะเลี่ยงดื่มน้ำนมดิบ ไม่กินเนื้อสัตว์ดิบๆ หรือ ดิบๆ สุกๆ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หากสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้รีบพบแพทย์ทันที


นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวพบผู้ป่วย โรคแท้งติดต่อในสัตว์หรือโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) ว่า โรคนี้เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที โรคนี้โดยทั่วไปพบในสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ หมู อูฐ และสุนัข เป็นต้น สามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้ การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมาก ส่วนสถานการณ์ของโรคนี้ในคนนั้น ประเทศไทยพบได้ประปรายเป็นครั้งคราว โดยพบผู้ป่วยในไทยครั้งแรกเมื่อปี 2513 จากนั้นไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคนี้ จนเมื่อปี 2546 พบผู้ป่วยอีกครั้งและพบประปรายจนถึงปัจจุบัน จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ปี 2546–2557 มีรายงานพบผู้ป่วย จำนวน 127 ราย หรือเฉลี่ยปีละ 5-10 ราย ส่วนปี 2558 ที่ผ่านมาพบเพียง 5 ราย


โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย “บรูเซลลา” ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ ทำให้สัตว์หลายชนิดมีอาการเจ็บป่วย รวมทั้งมนุษย์ โดยทั่วไปจะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ และทำให้สัตว์แท้งหรือลูกตายก่อนคลอดได้ ส่วนการติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจาก การสัมผัสสิ่งปนเปื้อน เช่น น้ำนม เลือด รก น้ำเมือก มูลหรือปัสสาวะสัตว์ โดยเชื้อโรคสามารถเข้าทางบาดแผลหรือรอยถลอก นอกจากนี้ อาจเกิดจากการดื่มน้ำนมดิบ หรือบริโภคเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่ติดเชื้อโดยไม่ได้ปรุงให้สุกหรือผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ โดยเชื้อนี้มีระยะฟัก ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ จนถึงนานกว่า 2 เดือน (ทั่วไปประมาณ 1-2 เดือน) หากติดต่อสู่คนแล้ว มักจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไปแบบเรื้อรังมากกว่าเฉียบพลัน ได้แก่ มีไข้สูงๆ ต่ำๆ แบบเรื้อรัง เหงื่อออกตอนกลางคืน ปวดหัว ปวดหลัง อาจพบข้ออักเสบ ปวดเมื่อยตามร่างกายทั่วไป น้ำหนักลด ในรายที่มีการติดเชื้อเป็นเวลานาน อาจพบอาการทางระบบประสาท ตาหรือหัวใจได้ แต่น้อยมาก ปัจจุบันโรคนี้มียาปฏิชีวนะรักษาให้หายขาดได้


นายแพทย์อำนวย กล่าวต่อไปว่า กลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือทำงานเกี่ยวกับสัตว์ ผู้ที่กินเนื้อสัตว์ดิบๆ หรือดื่มนมที่ปนเปื้อนเชื้อ ส่วนวิธีป้องกันโรค ดังนี้ 1.ไม่กินเนื้อสัตว์ดิบๆ หรือดิบๆ สุกๆ และไม่ดื่มน้ำนมดิบหรือผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ 2.สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูกและปากเมื่อต้องสัมผัสเนื้อเยื่อในระบบสืบพันธุ์ในการทำคลอดสัตว์ และล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสตัวสัตว์ และ 3.ถ้าสงสัยป่วยด้วยโรคนี้ให้รีบไปพบแพทย์


ที่สำคัญโรคแท้งติดต่อในสัตว์หรือโรคบรูเซลโลซิส นั้น เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยทันที นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างบูรณาการในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ให้สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหา และควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคติดต่ออุบัติใหม่ อย่างมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422.

Shares:
QR Code :
QR Code