แนะใช้ท้องถิ่นให้เด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างความภูมิใจตัวเอง

หมอประเวศแนะใช้ท้องถิ่นให้เด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต เพราะการเรียนรู้จากการมีสัมมาชีพ กระบวนการวัฒนธรรมชุมชนทำให้เด็กที่เข้าร่วม มีความมั่นใจในตนเอง จะได้ฝึกทักษะชีวิตต่างๆ ที่เป็นการสร้างคุณค่าความภูมิใจในตนเอง

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่าวในการประชุม เสวนาวิชาการ “เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” ว่า จากบทเรียนที่ผ่านมา เราคิดว่าการศึกษาที่ดีจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดี แต่พบว่าการศึกษาของไทยนั้นทำมากว่า 100 ปี ก็ยังไม่สำเร็จ ในอนาคตประเทศไทยของเราจะต้องประสบกับความยากลำบาก หากยังไม่สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีคุณภาพได้ ด้วยอัตราการเกิดใหม่ของเด็กที่ลดลงเหลือ 7 แสนคนต่อปี และปัญหาทั้งหมดนั้นยากเกินกว่าที่โรงเรียนจะทำได้โดยลำพัง

“สิ่งที่เราพูดถึงกันในวันนี้ คือ ต้องมีการนำพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน และจังหวัด มาเป็นตัวตั้ง มาทำให้เป็นพลัง ที่เกิดจากการรวมกัน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดคือการมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เพราะการเรียนรู้จากการมีสัมมาชีพ กระบวนการวัฒนธรรมชุมชนทำให้เด็กที่เข้าร่วมมีความมั่นใจในตนเอง เวลามีเรื่องวัฒนธรรมชุมชน เด็ก ผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน โดยเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เด็กจะได้ฝึกทักษะชีวิตต่างๆ ที่เป็นการสร้างคุณค่าความภูมิใจในตนเองและผู้เรียนก็มีความสุข และจะเป็นจุดแข็งสำหรับเรื่องดีๆ ได้” ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

ขณะที่ ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน สสส. กล่าวว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเด็ก  คือ พ่อ กับ แม่ หากจะดูผลการศึกษาด้านพัฒนาการของเด็กในอายุ 2 ขวบเป็นต้นไปแล้ว เราแพ้หมดเลย เพราะปัจจุบันพ่อแม่ส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เลี้ยงดูลูกเอง ประกอบกับแม่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน เพราะวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบ ทำให้เกิดมีความเสี่ยงซีดจางในอัตราถึง 18-30% โดยเฉพาะ กทม. และปริมณฑล เด็กส่วนใหญ่ที่เกิดมาจึงไม่แข็งแรง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code