แนะเตรียมตัวหยุดดื่มก่อน งดเหล้าเข้าพรรษา

ที่มา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)


แนะเตรียมตัวหยุดดื่มก่อน งดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


สสส.- ศวส. จับมือภาคี แนะเตรียมตัวหยุดดื่มก่อน งดเหล้าเข้าพรรษา ใช้สิทธิ-สวัสดิการทางการแพทย์ ปรึกษา – ป้องกันภาวะลงแดง รุนแรงในกลุ่มคนดื่มสุราเรื้อรังได้ เสนอภาครัฐหนุนเข้าถึงระบบบำบัดรักษา เพิ่มการคัดกรองในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด 1413 จัดเวทีคลับสนทนาวิชาการ “Change Charge Share เลิกเหล้าเราช่วยได้” ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนงดเหล้าเข้าพรรษา แนะนำช่องทางการเข้ารับการบำบัดคัดกรอง ดูแลตัวเองหลังการบำบัดในช่วงก่อนเข้าพรรษา ป้องกันภาวะลงแดง (ขาดเหล้า) รุนแรงในคนที่เป็นพิษสุราเรื้อรัง


แนะเตรียมตัวหยุดดื่มก่อน งดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


นายพิทยา จินาวัฒน์ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า ผู้ติดสุราในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 9 แสน ถึง 1 ล้านคนทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีผู้ติดสุราอย่างหนัก ที่อาจจะมีภาวะขาดสุรารุนแรงและซับซ้อนอยู่ประมาณ 5-10% หรือประมาณ 5 หมื่นคน ถึง 1 แสนคน โดยผู้ติดสุรากลุ่มนี้ ควรได้รับการดูแลรักษาภาวะขาดสุราในสถานพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และมีอันตรายถึงชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ สสส. ในการขับเคลื่อนงานพัฒนา และประเมินเครื่องมือคัดกรองผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา ควบคู่กับการสนับสนุนงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาระดับชุมชน


แนะเตรียมตัวหยุดดื่มก่อน งดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


นายธวัชชัย กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการบริการ ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด 1413 กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมหยุดดื่มเหล้าในช่วงวันเข้าพรรษา ต้องเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเรื่องวิธีการเลิกเหล้าที่ปลอดภัย และเหมาะกับตัวเอง วิธีการเลิกเหล้ามี 2 วิธีหลักๆ คือ เลิกด้วยตัวเอง และเลิกโดยการพบแพทย์ ในกลุ่มผู้ดื่มประจำหรือผู้ที่ติดสุราไปแล้ว ควรคำนึงถึงภาวะบางประการตามหลักการทางการแพทย์ ต้องระวังภาวะถอนสุรา เช่น มือสั่น เหงื่อออก หนาวสั่น หรืออาจมีบางอาการที่รุนแรง เช่น ชัก เพ้อ สับสน ที่อันตรายถึงชีวิต และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การรักษาทั่วไปแล้วใช้เวลาในช่วงอาการถอนพิษสุรา อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผู้ติดสุรา


แนะเตรียมตัวหยุดดื่มก่อน งดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


โดยผู้ติดสุราขอใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในการเข้ารับการบำบัดรักษาได้ โดยตรวจสอบการใช้สิทธิ์ได้จากการโทรสอบถามโรงพยาบาลที่ต้องการเข้าบำบัดรักษา แต่หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นด้วยวิธีใด หรือเลิกแบบใดจะปลอดภัยและเหมาะกับตัวเองที่สุด สามารถโทรมาที่ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า มีนักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตวิทยาให้การปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านสุรา ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08:00 – 20:00 น. และในช่วงเข้าพรรษา สามารถโทรเข้ามาขอคำปรึกษาได้ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์


นายสังวรณ์ สมบัติใหม่ นักวิชาการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และสมาคมฮักชุมชน กล่าวต่อว่า จากการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน ในปี พ.ศ. 2562 – 2565 ผ่านกิจกรรมตามรูปแบบเชิงพุทธ มุ่งเน้นการห่างไกลสภาพแวดล้อม เดิมใช้พื้นที่วัดในการทบทวนตัวเอง สร้างสติ ปัญญา รูปแบบกลุ่มครอบครัว และติดตามผลในระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยใช้แบบประเมิน ASSIST พบว่า ผู้มีปัญหาสุราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดยสามารถเลิกดื่มสุรา 38% และลดการดื่มสุรา 55% ด้วยแนวทางของ ”การกู้คืนฟื้นตัว” หรือ “Recovery” ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อปรับปรุงสุขภาพ ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยทำให้ตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม ไม่พึ่งสุราหรือยาเสพติด หรือ เรียกอีกอย่างว่า Self-Directed Life ที่ผู้มีปัญหาสุรา มีการจัดการตัวเองแบบองค์รวม 4 มิติ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ ครอบครัว และชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code