แนะวิธีการป้องกันโรคจากยุง

ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา


แนะวิธีการป้องกันโรคจากยุง thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา แนะ ประชาชน ยึดหลักการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค


นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปลายปี 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2562 มีการระบาดสะสมติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย และมีรายงานผู้เสียชีวิต 5 ราย สูงที่สุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยเริ่มลดลง แต่ยังพบผู้ป่วยรายสัปดาห์สูง รวมทั้งผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยงในชุมชนยังสูงเกินค่ามาตรฐาน และพบว่ามีรายงานโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ ที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอีกด้วย แสดงให้เห็นว่า จ.นครราชสีมา มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ จึงต้องใช้มาตรการควบคุมยุงลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


นายแพทย์กิตติ์พงศ์   กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า   เพื่อให้ อสม.และประชาชนจิตอาสา ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาปราบยุงลาย เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ดังนั้น การจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาปราบยุงลาย ปี 2563 ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญในการกำจัดยุงลายพาหะนำโรค กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และลดอัตราป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออก อีกทั้งนำหลักการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

Shares:
QR Code :
QR Code