แนะร้านอาหาร สถานประกอบการ เลือกบรรจุภัณฑ์อาหารสะอาด ปลอดภัย

ที่มา : กรมอนามัย

เเฟ้มภาพ

                    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะร้านค้า สถานประกอบกิจการอาหาร ใส่ใจผู้บริโภค เลือกบรรจุภัณฑ์อาหารได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ลดเสี่ยงเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

                    นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่โลกโซเชียลมีการโพสต์ภาพซองกระดาษใส่ขนมเครป โดยตัวซองบรรจุเป็นกล่องบรรจุชุดตรวจ ATK จนกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ นั้น กรมอนามัยขอแจ้งว่าการนำกล่อง ATK มาใส่อาหาร ถือว่ามีความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้านและไม่ถูกสุขอนามัย เนื่องจากกล่องชุดตรวจ ATK ไม่ได้ผลิตมาเพื่อบรรจุอาหาร และกระดาษบางประเภทมีสารอันตรายตกค้างสามารถแพร่กระจายเข้าสู่อาหารได้ โดยสารอันตรายที่อาจตกค้างในกระดาษสัมผัสแบ่งประเภทเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มสารอนินทรีย์อันตราย ได้แก่ โลหะเป็นพิษที่ออกฤทธิ์เรื้อรังต่อร่างกาย เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม หากได้รับในปริมาณสูงอาจส่งผลให้เสียชีวิตอย่างฉับพลัน และกลุ่มสารอินทรีย์อันตรายที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็ง เช่น บิสฟีนอล A พอลีไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) สารกลุ่มพทาเลต สีเอโซ โดยเฉพาะเบนโซฟีโนน ซึ่งเป็นสารตัวเริ่มปฏิกิริยาด้วยแสง (photo-initiator) ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน เพื่อทำให้หมึกพิมพ์แข็งตัวเป็นฟิล์มเคลือบบนวัสดุที่พิมพ์ และอาจตกค้างอยู่บนกระดาษ ทำให้มีการปนเปื้อนในอาหารในระดับความเข้มข้นที่เป็นอันตราย

                    นอกจากนี้ ร้านค้าจำหน่ายอาหารบางร้านยังนิยมนำอาหารร้อนใส่ในถุงกระดาษที่มีลายปรินท์ตัวอักษรหรือลวดลาย  โดยขนมประเภททอดน้ำมันจะมีน้ำมันเป็นตัวช่วยละลายสารตะกั่วจากหมึกพิมพ์ให้มาปนเปื้อนในอาหาร อาจทำให้เกิดโรคโลหิตจางเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง การทำงานของไต และกล้ามเนื้อหยุดทำงานจนเป็นอัมพาตได้ หากอาหารที่มีความร้อนจะละลายสารพิษในหมึกพิมพ์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สามารถก่อมะเร็งได้อีกด้วย

                    “ร้านค้าควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกบรรจุภัณฑ์ คือ 1) สุขอนามัยบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่ดีต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหาร (Food grade) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเข้าคลังสินค้า การขนย้ายบรรจุภัณฑ์ต้องมีการปฏิบัติข้อบังคับว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารที่มีความเข้มงวดเพื่อส่งต่อสุขอนามัยที่ดีไปยังผู้บริโภค 2) มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการเสียหายในระหว่างการขนส่ง สามารถย่อยสลายและนำมารีไซเคิลได้เพื่อลดปริมาณขยะ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code