แนะผู้สูงอายุพบทันตแพทย์เป็นประจำ

แพทย์เผยสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุครบวงจร พร้อมแนะผู้สูงอายุควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 4-6 เดือน เพื่อให้สุขภาพฟันและช่องปากของผู้สูงอายุแข็งแรงอยู่เสมอ


แนะผู้สูงอายุพบทันตแพทย์เป็นประจำ thaihealth


นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าจากการพิจารณาเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อเป็นแนวทางในด้านทันตกรรมผู้สูงอายุของประเทศ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพทันตกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ อันนำมาสู่ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายอย่างยั่งยืน ประกอบกับประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความตระหนักในภาวะสุขภาพช่องปากของตนเอง มีความต้องการที่จะเก็บรักษาฟันของตนไว้ให้คงทนและมีความสวยงาม ทำให้ผู้สูงอายุมีความต้องการรับการบริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสุขภาพช่องปากมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจและการเข้าสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพช่องปากที่ดี ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ดังนั้น กรมการแพทย์โดยสถาบันทันตกรรม จึงได้จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ โดยมีหน้าที่ด้านศึกษาการวิจัยทันตกรรมผู้สูงอายุและรากเทียม รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านทันตสุขภาพ มีการเปิดอบรมทันตแพทย์หลักสูตร 4 เดือน ทั้งพัฒนาระบบบริการรักษาระดับตติยภูมิและระบบส่งต่อ เพื่อให้บริการผู้สูงอายุในช่องทางพิเศษ โดยให้บริการทั้งทันตกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องระบบการบริการ เทคนิคการบริการผู้สูงอายุ ปรับรูปแบบและมาตรฐานการรักษา  เพื่อเป็นต้นแบบบริการสำหรับประเทศต่อไป


ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เปิดเผยว่า สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบรูปแบบบริการทันตกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุในช่องทางพิเศษแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป จัดการองค์ความรู้ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุและที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ประสานเครือข่ายบริการทันตกรรมผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพ ศูนย์ดังกล่าวมีการให้บริการตรวจพื้นฐาน ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และให้บริการทันตกรรมที่ซับซ้อน เช่น รักษาคลองรากฟัน รักษาโรคปริทันต์อักเสบ บูรณะฟันที่มีความยุ่งยาก ผ่าตัดปุ่มกระดูกงอกที่ขากรรไกร ใส่ฟันเทียม รากฟันเทียม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดีเหมาะสมกับวัย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


สำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเบื้องต้นนั้น ควรเริ่มจากการดูแลความสะอาดของฟัน อุปกรณ์ทำความสะอาด ควรเลือกด้ามจับที่ถนัดมือ ตัวแปรงควรมีขนาดเหมาะกับช่องปาก ขนแปรงนิ่ม ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อขนแปรงบานหรือมีอายุการใช้งาน 2-3 เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอม ควรทำความสะอาดฟันปลอมด้วยการแช่ในน้ำสะอาด และควรถอดฟันปลอมอย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมง ไม่ควรใส่ฟันปลอมนอน เพราะอาจทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อราในช่องปากได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุอาจเลือกใช้เครื่องมือช่วยทำความสะอาดฟันเพิ่มเติม เช่น แปรงซอกฟัน รวมถึงการทำความสะอาดกระพุ้งแก้มไปจนถึงโคนลิ้น เพื่อขจัดอาหารและคราบจุลินทรีย์ที่ตกค้าง ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การเคี้ยวหมาก การรับประทานอาหารที่มีรสหวานหรือมีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ผู้สูงอายุควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 4-6 เดือน เพื่อรักษาสุขภาพฟันและช่องปากให้แข็งแรงอยู่เสมอสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สถาบันทันตกรรม โทร. 0-2588-4006, 0-2588-4007 ต่อ 1101 และ 09-8260-1967, 09-9873-4853


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ