แนะประหยัดน้ำรับภัยแล้ง-หวั่นไฟไหม้

ที่มา : แนวหน้า


แนะประหยัดน้ำรับภัยแล้ง-หวั่นไฟไหม้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ผอ.เขตบางพลัด แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและข้อปฏิบัติตน ขณะเกิดอัคคีภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่


นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กล่าวว่า ด้วยระหว่างช่วงเดือน ธ.ค.-พ.ค. ของทุกปีเป็นช่วงฤดูแล้ง มีสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและเหตุอัคคีภัย เขต จึงขอแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เตรียมการ ดังนี้


1.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น


2.เตรียมการสำรองน้ำ รวมทั้งใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า


3.ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊อกน้ำ ท่อน้ำ ฝักบัว เครื่องซักผ้า ฯลฯ เพื่อซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์


4.การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ


5.ตรวจสอบสายไฟ/ปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ควรปิดสวิทช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดิน ปิดวาล์วแก๊ส และถังแก๊สให้เรียบร้อย อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน และหมั่นบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 


6.เขตได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางพลัด ออกประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมการสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและข้อปฏิบัติตน ขณะเกิดอัคคีภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

Shares:
QR Code :
QR Code