แนะทำบุญปีใหม่ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


แนะทำบุญปีใหม่ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะหน่วยงานที่จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ให้เข้มมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ย้ำปฏิบัติตาม COVID Free Setting เคร่งครัด สนับสนุนให้กลุ่มเสี่ยงสวดมนต์แบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดและแพร่เชื้อของโควิด-19


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการแถลงข่าว  ณ ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ว่า ในช่วงเทศกาล   ปีใหม่ ประชาชนมักนิยมทำบุญหรือสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว   ซึ่งขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ และจากผลสำรวจอนามัยโพล เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ของประชาชนเมื่อเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ พบว่า มีการสวมหน้ากากตลอดเวลา ร้อยละ 96.6  ล้างมือเป็นประจำ ร้อยละ 93.5 ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 91.7 มีการเว้นระยะห่าง ร้อยละ 84.5  ทำความสะอาดพื้นผิวเป็นประจำ ร้อยละ 77.3 ตรวจ ATK เมื่อพบว่าตนเองเสี่ยง ร้อยละ 74.7 นอกจากนี้  ประชาชนมีความกังวลถึงการเกิดการระบาดจากการรวมกลุ่มสวดมนต์ข้ามปี ร้อยละ 24.9 กังวลจากการรวมกลุ่มทำบุญ ตักบาตร ร้อยละ 21.5 อีกทั้ง ผลประเมิน Thai Stop COVID Plus ของวัดอารามหลวงและวัดในแหล่งท่องเที่ยว  จำนวน 231 แห่ง พบประเมินผ่านเกณฑ์ 207 แห่ง             


ขอความร่วมมือหน่วยงานที่จัดทำบุญปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี  ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1) ผู้จัดและผู้ร่วมงานควรได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 14 วัน หรือหากได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการจัดและร่วมงาน 2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน 3) ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA   อย่างเคร่งครัด 4) มีอาการ ไข้ ไอ จาม  ควรงดกิจกรรม 5) ควบคุมการเข้า-ออก มีจุดคัดกรอง และตรวจไข้  6) เมื่อเสร็จกิจกรรมควรอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที และ 7) สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง อาจเลี่ยงด้วยการอยู่บ้านทำบุญฟังเทศน์และประกอบพิธีกรรมผ่านช่องทางออนไลน์แทน


ทั้งนี้ ทุกศาสนสถานยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ทั้ง 3 ด้าน เพื่อความปลอดภัย จากโควิด-19 ดังนี้   1) มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีใช้ระบบปรับอากาศ  ให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ มีการควบคุมการเข้า-ออก จุดคัดกรอง จัดจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ มีการคัดแยกขยะและรวบรวมไปกำจัดทุกวัน หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น เก้าอี้ ราวจับ ประตู ลิฟต์ หรือพื้นผิว อื่นๆ ทุก 30 นาที   2) มาตรการสำหรับผู้นำศาสนา ผู้ประกอบพิธีสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ และ 3) มาตรการสำหรับผู้มาเข้าร่วมพิธี ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 14 วัน หรือให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการจัดงาน หรือเข้าร่วมงาน และต้องสังเกตอาการสม่ำเสมอ ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำทุกวันด้วยแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด และอาบน้ำชำระร่างกายทันที เมื่อกลับถึงที่พัก  


สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่มีโรคประจำตัวและกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่  หรือสถานที่ที่มีความแออัด แต่อาจพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ออนไลน์แทนเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Shares:
QR Code :
QR Code