แนะตั้งสภาสุขภาพอำเภอ ทำงานแบบมีส่วนร่วม

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


แนะตั้งสภาสุขภาพอำเภอ ทำงานแบบมีส่วนร่วม thaihealth


'ราษฎรอาวุโส' เสนอแนวคิดตั้ง 'สภาสุขภาพอำเภอ' ควบคู่ 'วิทยาลัยชุมชน' สร้างแหล่งเรียนรู้ ทำงานสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับหมออนามัย


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษเรื่องระบบสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิบนฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในเวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2559 ที่จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ว่า ระบบสาธารณสุขของประเทศครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดูแล ระดับตำบลที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดูแล ระดับอำเภอ มีโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ดูแล และระดับจังหวัด มีโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ดูแล ประกอบกับมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และองค์กร ส.ต่างๆ การทำงานร่วมกันนี้ถือเป็นแหล่งวิชาการที่สำคัญมากกว่าการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย จึงสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนการสร้างวิทยาลัยชุมชน ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังไม่มี


ศ.นพ.ประเวศ กล่าวอีกว่า ฐานของประเทศคือชุมชน การพัฒนาสุขภาพจึงต้องมุ่งที่ระบบสุขภาพอำเภอ ถือเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยสร้างความร่วมมือในชุมชน ดึง รพช.และ รพ.สต.เข้าร่วมกับท้องถิ่นบูรณาการทำงานด้วยกัน


"การจะทำลักษณะนี้อาจต้องตั้งเป็นสภาสุขภาพอำเภอ ควบคู่กับมีวิทยาลัยชุมชน จะเกิดเป็นรูปธรรมขึ้น ไม่ใช่แค่วาทกรรมทางการเมือง ดังนั้น สุขภาพจึงเป็นเรื่องของทั้งหมด เมื่อตีความตรงนี้ เรื่องของสุขภาพจึงเชื่อมโยงกันหมด คนที่แปลกใจว่าสุขภาพเชื่อมโยงเรื่องอื่นๆ ได้ เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสื่อสาร คือคนที่ไม่เข้าใจและไปตีความให้แคบลง แต่คนที่ทำงานมานานจะทราบดี เพราะเรียนรู้มานานจากการปฏิบัติเพื่อประชาชน คนที่อยู่ข้างบน อ่านแต่หนังสือพิมพ์ ฟังข่าว จนเหมือนโลกเลวร้ายต่างๆ บทความวิชาการพูดแต่ทางลบ แต่หากไปดูของจริงก็จะเห็นเรื่องดีๆ ดูอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พยาบาลตั้งใจทำงาน ดูแลคนไข้ มีความดี หมออนามัยที่ผ่านมาอาจมีคนมองไม่ค่อยเห็น ทั้งๆ ที่เป็นด่านหน้าในการทำงาน ผมเคยให้คำขวัญว่า รักประชาชน รักหมออนามัย อย่าลืมว่าคนในพื้นที่รักหมออนามัย ดังนั้น เราต้องให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้ด้วย" ศ.นพ.ประเวศกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code