แนะดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยหลักธรรมานามัย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


แนะดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยหลัก


แฟ้มภาพ


กรมแพทย์แผนไทยแนะดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยหลัก "ธรรมานามัย"


นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก WHO กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของโรคนี้ จากรายงานข้อมูลของสำนักสถิติแห่งชาติ พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และพบว่า ปัจจัยภายนอกร่างกายหรือสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การได้รับสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนมากับอาหาร เครื่องดื่ม และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีความเครียดอยู่เสมอ รวมถึงขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งกว่าร้อยละ 80 ของคนทั่วไป


ทั้งนี้ การเยียวยาสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งนั้น แนะนำว่า ให้ดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการ ด้วยการแพทย์แผนไทยตามหลัก “ธรรมานามัย” เป็นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวมที่ครอบคลุม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายป้องกันการเกิดโรคที่ต้นเหตุ

Shares:
QR Code :
QR Code