แถลงข่าว Thai Health Day Run 2022

วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตกลายเป็นทุกขภาวะหลักมากขึ้น สสส. สานพลังภาคีสร้างเสริมสุขภาวะแนวใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นสุขภาพที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ เกิดค่านิยมประเพณีวัฒนธรรมไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความปลอดภัยบนท้องถนน ลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ พัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ พร้อมจุดกระแสกิจกรรมทางกาย กิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ตรงกับวันครบรอบก่อตั้ง สสส. 21 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Ready to move on ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน เป็นการสานพลังยกระดับการจัดงานวิ่ง ส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยให้กลับมาอีกครั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=316005

Shares:
QR Code :
QR Code