แถลงข่าว โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

featured

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี 2559 นี้ ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในปี 2560 และ 91 พรรษา ในปี 2561 โดยขอชวนคนไทยที่ยังสูบบุหรี่ ร่วมกันลงชื่อและลงมือเลิกบุหรี่ให้ได้ตามเป้าหมาย 3 ล้านคนใน 3 ปี โดยตั้งเป้าหมายว่า ในปีแรกจะมีผู้เลิกบุหรี่ได้ครบ 6 เดือน 560,000 คน ปีที่ 2 เพิ่มอีก 1.5 ล้านคน และเพิ่มจนครบ 3 ล้านคนในปี 2562 ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/X8wxKO

Shares:
QR Code :
QR Code