แถลงข่าว ประเพณี “อิ้นกอน ฟ้อนแกน ไทยทรงดำปลอดเหล้า”

ปรับค่านิยม ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ในงานบุญ

 

 แถลงข่าว ประเพณี “อิ้นกอน ฟ้อนแกน ไทยทรงดำปลอดเหล้า”

          ไทยทรงดำหรือไทดำเป็นกลุ่มชนชาติไทยทีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานรวมถึงวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน แต่เดิมไทยทรงดำมีถิ่นฐานอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท แถบเมืองแถง ปัจจุบัน คือ เมืองเดียนเบียนฟูของประเทศเวียดนาม

 

          ไทยทรงดำได้อพยพถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทย 2 ครั้งด้วยกัน คือ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินและสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอพยพมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ชุมพร ฯลฯ

 

          ชาวไทยทรงดำมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าศึกษา และควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีความโดดเด่นในด้านการแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นและการเซ่นไหว้ผีเรือนหรือพิธีเสนเรือน ที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา โดยเฉพาะพิธีเสนเรือน เป็นพิธีเซ่นไหว้ผีเรือนของชนเผ่าไทดำซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษ ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยใช้เหล้า 1 ขวด

และกับแกล้มเป็นเครื่องเซ่น หมอเสนจะทำพิธีเรียกผีบรรพบุรุษมากินจนครบทุกคน เป็นพิธีสำคัญของลาวโซ่ง ซึ่งจะขาดหรือละเลยไม่ได้ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการกระทำที่เพิ่มความเป็นสวัสดิมงคลแก่ครอบครัว จะต้องจัดปีละครั้งเป็นอย่างน้อย

 

แถลงข่าว ประเพณี “อิ้นกอน ฟ้อนแกน ไทยทรงดำปลอดเหล้า”

          นอกจากพิธีกรรมที่สำคัญแล้ว ชาวไทยทรงดำจะมีการฉลองในเทศกาลในวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ซึ่งจะเป็นประเพณีที่จัดกันทุกปี แต่ละหมู่บ้านจะมีการฉลองกัน สังสรรค์ไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน และในงานก็จะมีการละเล่น เรียกว่า งานเล่นคอน ฟ้อนแคน รวมทั้งการเต้นรำในแบบของไทยทรงดำ และในงานนี้เอง เจ้าภาพจะต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการให้จิบเหล้าก่อนเข้างาน

 

          ปัจจุบันสังคมไทยได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ มีผลทำให้สังคม และชุมชน มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้วัฒนธรรมต่างๆ มีความอ่อนแอลง ขาดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เหตุผลหนึ่ง คือ เหล้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมแล้ว ในงานรื่นเริง การละเล่น ยังมีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การจัดงานจึงมีนักดื่มทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่จนกลายเป็นประเพณีที่จะขาดเหล้าเสียไม่ได้

 

          ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เครือข่ายไทยทรงดำภาคตะวันตกประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ได้ริเริ่มที่จะให้มีการรณรงค์ลด ละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีไทยทรงดำที่จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนเมษายนของทุกปี ในปีนี้เครือข่ายไทยทรงดำภาคตะวันตก จึงได้จัดทำโครงการงานบุญประเพณี อิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีพื้นที่นำร่อง 5 พื้นที่ต้นแบบ ดังนี้

 

          1. พื้นที่ตำบลดอนคัง อ.เมือง จ.ราชบุรี วันที่ 23 เมษายน 2552  ณ อบต.ดอนคัง

 

          2. พื้นที่ตำบลบัวงาม จังหวัดราชบุรี จัดงานวันที่  15 เมษายน 2552 ณ วัดบัวงาม

 

          3. พื้นที่ตำบลหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จัดงานวันที่ 2 เมษายน 2552 ณ วัดหนองสองห้อง

 

          4. พื้นที่ตำบลตาลเจ็ดยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันที่ 23 เมษายน 2552 ณโรงเรียนตาลเจ็ดยอด

 

          5. พื้นที่ชุมชนร่มไทร เทศบาล ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันที่ 14 เมษายน 2552 ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนร่มไทร

             

          เพื่อขยายผลให้กับเครือข่ายไทยทรงดำภาคตะวันตกสามารถจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าจึงได้มีการจัดแถลงข่าว เพื่อให้ชาวไทยทรงดำด้วยกันทราบว่า พื้นที่นำร่องทั้ง 5 พื้นที่ จะจัดงานบุญประเพณี อิ้นกอน ฟ้อนแกนไทยทรงดำ ปลอดเหล้า

 

แถลงข่าว ประเพณี “อิ้นกอน ฟ้อนแกน ไทยทรงดำปลอดเหล้า”  แถลงข่าว ประเพณี “อิ้นกอน ฟ้อนแกน ไทยทรงดำปลอดเหล้า”

          โดยไทยทรงดำจะปรับเปลี่ยนค่านิยมใหม่ด้วยการต้อนรับด้วยน้ำสมุนไพร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาร่วมงานหรือเที่ยวงานไม่นำเหล้ามาฝาก  ขอให้นำอย่างอื่นมาแทน โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์  โยนกพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชุบรี นายไสว เพชรรุณ ประธานมูลนิธิไทยทรงดำ นายมนูญ  พลจันทร์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดราชบุรี (พมจ.) ผู้แทนสาธารณะสุขจังหวัด (สสจ.) ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ประชาคมรณรงค์งดเหล้าภาคตะวันตก สนับสนุนส่งเสริม งานบุญประเพณี อิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ ปลอดเหล้า และแถลงข่าวร่วมกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ.ราชบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2552 โดยมีสถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี ช่อง 3 และช่อง 5 ร่วมทำข่าว 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

update 27-03-52

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ