แถลงข่าว นำเสนอผลการวิจัย คาดการณ์แนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทย จนถึง พ.ศ. 2568

featured

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชีย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการแถลงข่าว นำเสนอผลการวิจัย คาดการณ์แนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทย จนถึง พ.ศ. 2568 โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น
อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวในการแถลงข่าว “ผลการวิจัย คาดการณ์แนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทย จนถึง พ.ศ. 2568” ว่า อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงจาก 32% เมื่อปี 2534 เหลือ 19.94% ในปี 2556 แต่ในช่วง 4 – 5 ปีมานี้ อัตราการสูบบุหรี่ลดลงกลับน้อยลงมาก เนื่องจากมีอัตรา
การสูบบุหรี่เพิ่มในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ ผู้หญิง เด็ก และเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code