แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ thaihealth


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาและการกีฬาอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหารและครูอาจารย์ของสถาบันการศึกษาในเครือโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 21 แห่ง ในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 'อินทนิลเกมส์'


ที่ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาและการกีฬาอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหารและครูอาจารย์ของสถาบันการศึกษาในเครือโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 21 แห่ง เนื่องในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 'อินทนิลเกมส์' โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณชพงศ์ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ,รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาในครั้งนี้


สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ของโรงเรียนสาธิต จำนวน 21 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการจัดกิจกรรม ตามแนวคิดศาสตร์พระราชาสู่การกีฬาอย่างยั่งยืน การเข้าใจเข้าถึงการพัฒนา โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การจัดนิทรรศการจากโรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน การปั่นจักรยาน การเดิน การวิ่งเพื่อสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code