แก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ที่มา: กรมการแพทย์


แก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของการใช้ยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของสังคมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด


          นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมถึงป้องกันการเสพติดซ้ำ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ยาเสพติดที่แพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า รองลงมาคือ กัญชา กระท่อม และไอซ์ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบการใช้ยาควบคุมหรือยาอันตรายในทางที่ผิดของกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในเรื่องของการเสพและการกระทำความผิดส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 24 ปี ซึ่งร้อยละ 40 อยู่ในกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี แม้ที่ผ่านมาจะมีการกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติแต่กลับพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย ทั้งปัญหาต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เสพ รวมถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศชาติ จำเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 


          นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีสบยช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกรมการแพทย์ในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเกิดการเรียนรู้ถึงโทษพิษภัยยาเสพติด ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ยาเสพติด รวมถึงสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด การประกวดเต้นต้านภัยยาเสพติด ประกวดวิดีโอคลิปโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงการเล่นเกมส์และตอบปัญหาชิงรางวัล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 คน โดยในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้หากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ