แก้ระเบียบ แรงงานต่างด้าว ใช้บัตรประจำตัวยื่นใช้สิทธิรักษา

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


แก้ระเบียบ แรงงานต่างด้าว ใช้บัตรประจำตัวยื่นใช้สิทธิรักษา thaihealth


แฟ้มภาพ


บอร์ด สปส.เห็นชอบแก้ระเบียบประกันสังคม เปิดช่อง "แรงงานต่างด้าว" กว่า 7 แสนคน ใช้บัตรประจำตัวยื่นใช้สิทธิรักษาพยาบาล แทนการใช้บัตรประกันสังคมได้


นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ ให้แรงงานต่างด้าวสามารถใช้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่ออกโดยทางราชการ (กรมการปกครอง) เป็นหลักฐานในการขอรับบริการทางการแพทย์ ที่สถานพยาบาลที่ สปส.กำหนดแทนการใช้บัตรประกันสังคม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ความคุ้มครองในระบบประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว ที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้ทำงานในประเทศไทยและขึ้นทะเบียนทำประวัติ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเป็นไปอย่างต่อเนื่อง


นพ.สุรเดช กล่าวว่า ปัจจุบันบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ออกกรมการปกครอง กำหนดให้มีรูปถ่าย เลขประจำตัว 13 หลัก และรายละเอียดที่สำคัญของผู้ถือบัตรอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ ดังนั้น แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนจำนวนกว่า 7 แสนคน ที่รับแจ้งจาก สปส.สามารถใช้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ยื่นขอคำการรักษาพยาบาลหรือขอรับประโยชน์ตามสิทธิในระบบประกันสังคมได้ทันที อย่างไรก็ตาม ในส่วนแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานโดยถูกกฎหมาย ซึ่งมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนโดยใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานนั้น ยังคงสามารถใช้บัตรประกันสังคม เป็นหลักฐานในการแสดงตนในการขอรับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลที่กำหนดได้เช่นเดิม

Shares:
QR Code :
QR Code