แก้ปัญหาอุบัติภัย “หยุดความตายบนท้องถนน”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาอุบัติภัย “หยุดความตายบนท้องถนน” เพื่อเป็นเวทีรวบรวมวิเคราะห์สภาพปัญหา นำมากำหนดแนวทางต้นแบบการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวต่อไป

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตกว่าปีละ 13,000 คน ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่าร้อยละ2.50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gdp) ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคนในปี 2563 ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากหลายปัจจัยและมีสภาพปัญหาแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาอุบัติภัย “หยุดความตายบนท้องถนน” ในวันที่ 28 มีนาคม นี้ ณ อาคารรัฐสภา 2 เพื่อเป็นเวทีในการรวบรวม วิเคราะห์สภาพปัญหา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ถอดบทเรียน และพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงกำหนดแนวทางต้นแบบการจัดการอุบัติเหตุทางถนนที่เหมาะสม และสามารถนำไปปรับใช้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่

ทั้งนี้ จะได้นำข้อเสนอแนะจากการสัมมนาฯ เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวของประเทศต่อไป

นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และทำให้ถนนทุกสายของประเทศไทยเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code