แก้ปัญหาตาบอดจากต้อกระจก

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


แก้ปัญหาตาบอดจากต้อกระจก thaihealth


แฟ้มภาพ


สปสช.สนับสนุนการคัดกรองผู้ป่วยตามโปรแกรม VISION2020Thailand ตามนโยบาย Service Plan กระทรวงสาธารณสุข ที่มีวีซ่าผ่าตัดให้กับผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองและเข้าเกณฑ์ต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็ว


          น.พ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 ในส่วนของการให้บริการรักษาผ่าตัดตากระจกพร้อมเลนส์แก้วตาเทียมนั้น สปสช.ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการแก้ปัญหาตาบอดและปัญหาสายตาเลือนราง มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดและชนิดสายตาเลือนรางระดับรุนแรง ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการผ่าตัด เพื่อค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว และให้มีการติดตามประเมินผลการให้บริการทุกไตรมาส นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป


          ในปี 2560 ได้กำหนดเป้าหมายผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วย 112,200 ดวงตา ซึ่งกำหนดเป้าหมายรายเขตจากหลักเกณฑ์อ้างอิงตามอัตราความชุก ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองและขึ้นทะเบียนในโปรแกรม VISION2020Thailand ตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา


          น.พ.จักรกริช กล่าวว่า ในปี 2559 สปสช.สนับสนุนการคัดกรองผู้ป่วยตามโปรแกรม VISION2020Thailand ตามนโยบาย Service Plan กระทรวงสาธารณสุข ที่มีวีซ่าผ่าตัดให้กับผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองและเข้าเกณฑ์ต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็ว ซึ่งหน่วยบริการที่ให้การผ่าตัดตาต้อกระจกจะบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมนี้ ในปี 2559 มี รพ.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมนี้ 145 แห่ง จากจำนวน รพ.ทุกสังกัดที่ให้บริการผ่าตัดต้อกระจก 360 แห่ง ซึ่งยังพบปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูล และข้อจำกัดเชิงเทคนิค รวมทั้งความครอบคลุมของการดำเนินงานในหน่วยบริการสังกัดอื่น ดังนั้นในการดำเนินการปี 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.จึงได้ประสานงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้สูงสุดและไม่เพิ่มภาระให้หน่วยบริการ ไม่ได้ประกาศยกเลิกแต่อย่างใด


          น.พ.จักรกริช กล่าววว่า สปสช.ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยบริการในทุกสังกัด ในส่วนของการบริการผู้ป่วยตาต้อกระจกนั้น มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดว่าสถานพยาบาลที่จะสามารถดำเนินการผ่าต้อกระจกได้นั้น ให้เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อที่มีคุณสมบัติและศักยภาพตามแนวทางในประกาศแนวทางปฏิบัติการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

Shares:
QR Code :
QR Code