เเผนหลัก 3 ปี สสส. ลดเหลื่อมล้ำ-เข้าถึงบริการสุขภาพ-ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุบัติใหม่

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


เเผนหลัก 3 ปี สสส. ลดเหลื่อมล้ำ-เข้าถึงบริการสุขภาพ-ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ thaihealth


‘สาธิต’-บอร์ด สสส. เห็นชอบแผนหลัก 3 ปี (65-67) เน้น 7 ยุทธศาสตร์เชิงรุก “ลดเหลื่อมล้ำ-เข้าถึงบริการสุขภาพ-ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุบัติใหม่


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 8/2564  เผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และ แผนหลัก 3 ปี (2565-2567) หลังจากการพิจารณากลั่นกรองแผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี และ แผนหลัก 3 ปี โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการบริหารแผน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักกระบวนการมีส่วนร่วมของ สสส.


เเผนหลัก 3 ปี สสส. ลดเหลื่อมล้ำ-เข้าถึงบริการสุขภาพ-ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ thaihealth


แผนหลัก 3 ปี ของ สสส. เป็นการกำหนดนโยบายเชิงรุกที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้ตอบสนองกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ โดยมีแนวทางนโยบายและจุดเน้นในการจัดทำแผนฯ 5 ข้อ สำคัญ คือ 1.ยึดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี 2.เน้นสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างก้าวกระโดด ด้วยการขยายผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 3.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 4. คำนึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และ ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอุบัติใหม่ 5.ยกระดับการเชื่อมโยงเครือข่าย ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้น ระดับชาติและสากล


เเผนหลัก 3 ปี สสส. ลดเหลื่อมล้ำ-เข้าถึงบริการสุขภาพ-ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ thaihealth


“แผนการดำเนินของ สสส. ในปี 2565 และการกำหนดแผนหลัก 3 ปี ได้มีการวิเคราะห์กำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน รอบด้าน ครบทุกมิติ เปิดรับฟังความคิดเห็น สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการแผน ผู้บริหารและภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้เห็นถึงการคำนึงถึงประโยชน์สุขภาพของคนไทยในปัจจุบันและอนาคตเป็นหลักสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 8 ด้าน อาทิ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  รับผิดชอบต่อสังคม ความโปร่งใสในการทำงาน เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจได้ สร้างงานที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลและที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานและขอให้ สสส. ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนคนไทย ให้มีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ” ดร.สาธิต กล่าว


เเผนหลัก 3 ปี สสส. ลดเหลื่อมล้ำ-เข้าถึงบริการสุขภาพ-ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุบัติใหม่ thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ในปีนี้ สสส.ครบ 20 ปี ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งทิศทางและเป้าหมายของแผนการดำเนินงานของ สสส. จะยึดโยงกับแผนระยะ 10 ปี ครอบคลุมเป้าหมายยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1.ยาสูบ 2.แอลกอฮอล์และยาเสพติด 3.อาหาร 4.กิจกรรมทางกาย 5.ความปลอดภัยทางถนน 6.สุขภาพจิต  7.มลพิษจากสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพิ่มเติมคือ ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่และปัจจัยเสี่ยงอื่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป้าหมายทั้งหมด จะเชื่อมถึงการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง


“ สสส. และภาคีเครือข่าย จะส่งเสริมงานวิชาการและนวัตกรรม พัฒนากลไกทางนโยบายทางสังคม เพิ่มการสื่อสารการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เข้าใจ-เข้าถึง การทำงานของ สสส. พัฒนากลไกการจัดการข้อมูลสื่อ ให้สอดคล้องกับความต้องการข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันแก้ไขปัญหา บุหรี่ไฟฟ้า การสร้างสุขภาวะชุมชน การสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ การเข้าถึงเด็กและเยาวชนและประชากรกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ เช่น คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มเปราะบาง ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โดยเน้นบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด”ดร.สุปรีดา กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code