เห็นชอบแนวทางป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยา

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข


เห็นชอบแนวทางป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยา thaihealth


แฟ้มภาพ


คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรควัณโรค


​          ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานใน 3โรค คือ แนวทางการป้องกันควบคุมโรควัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผลสำเร็จของการกำจัดโรคเท้าช้างในประเทศไทย เพิ่มองค์ประกอบในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมป้องกันโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส และติดตามสถานการณ์และปัญหาพิษสุนัขบ้า


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมอบให้กรมควบคุมโรค ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุสงสัยติดเชื้อวัณโรคดื้อยา ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง


สำหรับโรคเท้าช้างเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับใบประกาศนียบัตรจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกที่ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้าง เมื่อ 7 กันยายน 2560 แต่ยังต้องมีมาตรการต่อเนื่องในการเฝ้าระวังในพื้นที่แพร่โรคบางจังหวัดและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ที่ยังมีรอยโรคเหลืออยู่ รวมไปถึงการป้องกันโรคที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังพบโรค


สำหรับการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยรับทราบมาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้เน้นการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งรณรงค์สื่อสารให้ความรู้ผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดเพื่อให้มารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามแผนการรักษา

Shares:
QR Code :
QR Code