เสริม “นมโรงเรียน” ให้มีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เสริม “นมโรงเรียน” ให้มีประสิทธิภาพ thaihealth


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม “นมโรงเรียน” ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อเด็กนักเรียนในประเทศไทยได้บริโภคนมคุณภาพ ควบคู่สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรโคนมไทย


นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวีกรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นที่จะให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ได้พิจารณาทบทวนกลไกการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ


ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 788/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติรัฐมนตรี รณรงค์การบริโภคนมไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งกำหนดระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อกำกับและควบคุมการดำเนินงานโครงการ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานในหลายภาคส่วน เพื่อให้เด็กนักเรียนในประเทศไทยได้บริโภคนมที่มีคุณภาพ พร้อมยืนยันได้ผู้ประกอบการนมทันช่วงเปิดเทอมนี้แน่นอน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวย้ำว่าการบริโภคนมนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโคนมไทยได้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ