เสนอคุมเข้มปล่อยบั้งไฟ/โคมลอยรับเทศกาลปีใหม่

ที่มา : แนวหน้า


เสนอคุมเข้มปล่อยบั้งไฟ/โคมลอยรับเทศกาลปีใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน 


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธุ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. … ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 27/2559 วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และตามข้อ 4 ของคำสั่งดังกล่าว กำหนดให้กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องดังกล่าว อีกทั้งใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส วันปีใหม่และวันตรุษจีน จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัตินี้โดยเร็วเพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของประชาชน 


ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกข้อบัญญัติบังคับใช้กฎหมาย เพราะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบ และจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา จำนวน 11 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 5 คน และฝ่ายนิติบัญญัติ 6 คน พิจารณาด่วนศึกษาภายใน 3 วัน

Shares:
QR Code :
QR Code