เวทีสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

featured

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2557 ที่ รร.เอบีน่าเฮ้าส์ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก(สกล.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดเวทีสมัชชา
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่ได้จากเวทีระดมความคิดเห็นของ 8 เครือข่าย 8 เวที ได้แก่ 1.เครือข่ายการศึกษาทางเลือก 2.โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 3.โรงเรียนเอกชน 4.โรงเรียนสังกัด อปท. 5.สภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์แห่งประเทศไทย 6.กลุ่มธุรกิจเอกชน 7.กลุ่มเด็กและเยาวชน และ 8.เครือข่ายผู้ปกครอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/0tjhoc

Shares:
QR Code :
QR Code