เวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะในเขตคลองสามวา

คลองสามวา

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2566 ณ สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย จัดเวที “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะในเขตคลองสามวา” เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ กทม. พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับ 6 ชุมชนขับเคลื่อนงานผ่าน “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเมือง” ตามยุทธศาสตร์ของแผนสุขภาวะชุมชน คือ 1. พัฒนาระบบและกลไกเพิ่มขีดความสามารถการจัดการสุขภาวะของพื้นที่ 2. พัฒนานวัตกรรม 3. ส่งเสริมการบูรณาการเข้าสู่งานประจำ ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน พื้นที่ภาคกลาง สสส. พร้อมด้วย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เข้าร่วม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=337503

Shares:
QR Code :
QR Code