เวทีประชาคม พื้นที่จังหวัดพัทลุง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา


เวทีประชาคม พื้นที่จังหวัดพัทลุง thaihealth


หนุน 'อปท.' ส่งเสริมงาน 'เด็ก-เยาวชน' พัฒนาต่อยอดชุมชนต้นแบบสุขภาพ-แหล่งเรียนรู้


ศ.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวภายหลังลงพื้นที่ จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงาน "เวทีประชาคม พื้นที่จังหวัดพัทลุง" ภายใต้โครงการการพัฒนาองค์กรเยาวชนสุขภาวะสู่แหล่งเรียนรู้ระดับตำบลภาคใต้ ของศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามและรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน อบต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน และกลุ่มเยาวชน เทศบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ ซึ่งจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ จ.พัทลุง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าของโครงการ


ม.สงขลาฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งเยาวชนทั้ง 2 กลุ่มได้ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการสำรวจข้อมูล ใช้การมีส่วนร่วมตัดสินใจของคนในชุมชน และสามารถนำข้อมูลจากการตัดสินใจมาผลักดันไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการมีนโยบายที่สนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน จนสามารถต่อยอดชุมชนสู่การเป็นประชาคมต้นแบบเรื่องสุขภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้


จากการประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความเห็นตรงกันว่า อปท.จะเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในชุมชน ยิ่งขณะนี้มีพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ฉะนั้นสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จำนวน 7,775 แห่ง จึงถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code