เวทีถอดบทเรียนระบบบริการฟื้นฟูสุขภาพเชิงรุก ดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

โรงพยาบาลสู่ชุมชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท เวลบีอิ้ง ครีเอชั่น จำกัด สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดเวทีถอดบทเรียนระบบบริการฟื้นฟูสุขภาพเชิงรุก ดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ภายใต้การดำเนินงาน ขับเคลื่อนขยายผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ ครบวงจร นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ในปี 2564 ไทยมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 12.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 19% ของประชากรทั้งหมด พบผู้สูงอายุติดบ้าน 207,024 คน ติดเตียง 46,779 คน มีภาวะพึ่งพิงต้องมีผู้ดูแล หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ 364,410 คน ผู้สูงอายุมีปัญหาโรคไม่ติดต่อ(NCDs) มีภาวะพิการ โรคหลอดเลือดสมองแตก หลอดเลือดตีบ อุดตัน ที่ส่งผลให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จำเป็นต้องเข้าไปฟื้นฟู ส่งเสริมป้องกันคนติดเตียง ให้ความรู้ตั้งแต่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพติดตามดูแลอาการ ผู้ดูแล การพักฟื้นที่บ้าน ตลอดจนป้องกันฟื้นฟูในชุมชนลดบาดเจ็บจากแผลกดทับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=353742

Shares:
QR Code :
QR Code