เลือกใช้งานชุดสายพ่วงถูกวิธี…ลดเสี่ยงเพลิงไหม้

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ


เลือกใช้งานชุดสายพ่วงถูกวิธี...ลดเสี่ยงเพลิงไหม้ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเลือกใช้ และใช้งานชุดสายพ่วงถูกวิธี โดยเลือกใช้ชุดสายพ่วงที่มีเครื่องหมายรับรองอุตสาหกรรม ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีสวิตช์เปิด – ปิด สายไฟต้องมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น รวมถึงเลือกใช้เต้ารับที่ได้มาตรฐานด้วย และการใช้งานชุดสายพ่วง ควรตรวจสอบชุดสายพ่วงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการเสียบเต้ารับจนเต็ม ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจาก ชุดสายพ่วงทุกครั้งหลังใช้งาน กรณีพบสิ่งผิดปกติขณะใช้งานชุดสายพ่วง ให้หยุดใช้งาน พร้อมปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าและดึงปลั๊กชุดสายพ่วงออกทันที


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ชุดสายพ่วงเป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยต่อพ่วงปลั๊กไฟ หากใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือใช้งานไม่ถูกวิธี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเลือกใช้และใช้งานชุดสายพ่วงอย่างถูกวิธี ดังนี้ การเลือกใช้ชุดสายพ่วง ควรเลือกที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ส่วนประกอบของชุดสายพ่วง ต้องผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีสวิตช์เปิด – ปิด และฟิวส์ ช่วยตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าเกินขนาด สายไฟของชุดสายพ่วงต้องมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น ไม่มีรอยปริหรือแตก เลือกใช้เต้ารับชนิดที่มีตัวปิดช่อง เพื่อป้องกันวัสดุตกใส่ในช่องหรือเด็กเอานิ้วแหย่ รางเต้ารับต้องผลิตจากวัสดุพลาสติกเอวีซี ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี เต้าเสียบและเต้ารับต้องมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ สำหรับการใช้งานชุดสายพ่วง ควรตรวจสอบชุดสายพ่วงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เต้าเสียบและเต้ารับต้องแน่น ไม่หลวมหรือสายหลุดง่าย สายไฟไม่มีรอยปริแตก การเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรเสียบปลั๊กเข้ากับชุดสายพ่วงโดยไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กไฟของชุดสายพ่วงเข้ากับเต้ารับบนผนัง รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการเสียบเต้ารับจนเต็ม เพราะอาจใช้ปริมาณไฟฟ้ารวมกันเกินขนาดที่ชุดสายพ่วงกำหนด ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้ ที่สำคัญ ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากชุดสายพ่วงทุกครั้ง หลังใช้งาน พร้อมถอดเต้าเสียบของสายพ่วงออกจากปลั๊กที่ติดกับพนัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร


ข้อควรระวังในการใช้งานชุดสายพ่วง ห้ามนำรางชุดสายพ่วงไปติดตั้งแบบถาวร เพราะถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานชั่วคราว หากติดตั้งแบบถาวร จะชำรุดได้ง่ายและเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ไม่ใช้งานชุดสายพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา และไม่ใช้ชุดสายพ่วง ต่อพ่วงกันหลายชั้น เพราะกระแสไฟฟ้าจะเกินที่กำหนด อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ในกรณีพบสิ่งผิดปกติขณะใช้งานปลั๊กไฟสายพ่วง เช่น สายไฟร้อน มีเสียงดัง เกิดประกายไฟ เป็นต้น ให้หยุดใช้งาน พร้อมปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าและดึงปลั๊กไฟ ชุดสายพ่วงออกทันที ทั้งนี้ การเลือกใช้และใช้งานชุดสายพ่วงอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

Shares:
QR Code :
QR Code