เร่งให้ความรู้จัดสถานที่สูบบุหรี่

ลดผลกระทบต่อผู้อื่นใกล้เคียงจากควันมือสอง

 

เร่งให้ความรู้จัดสถานที่สูบบุหรี่          กทม. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่แก่ผู้ดำเนินการของสถานที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ตามโครงการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ตามกฎหมาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย มุ่งให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่และผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตมากกว่าสาเหตุอื่น

 

          กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กทม. จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่แก่ผู้ดำเนินการของสถานที่สาธารณะในเขตกทม. ตามโครงการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ตามกฎหมาย ในวันที่ 2930 พ.ค. 51 ณ ห้องกำแพงเพชร 2 ชั้น 7 อาคารเจเจมอลล์  เขตจตุจักร

 

โดยมีผู้รับการอบรม จำนวน  2,000  ราย  ประกอบด้วย ผู้แทนสถานที่สาธารณะของหน่วยงานสังกัดกทม. จำนวน 500 ราย และผู้แทนสถานที่สาธารณะของเอกชนหรือดำเนินการโดยเอกชน จำนวน 1,500 ราย เช่น ร้านอาหาร สถานบริการหรือสถานบันเทิงที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตลาด  ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สถานพยาบาล สถานีบริการน้ำมันหรือแก๊สเชื้อเพลิง สถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  สถานที่เสริมความงาม ร้านตัดผม โรงแรม โรงเรียน สถานศึกษาในเขตกทม. เป็นต้น แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่นๆ ละ 500 ราย

 

 รายละเอียดการอบรมประกอบด้วย พิษภัยของบุหรี่ และผลกระทบด้านสุขภาพจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  การจัดให้สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ และหลักเกณฑ์การจัดเขตสูบบุหรี่

 

          การสูบบุหรี่นอกจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบแล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ในบรรยากาศที่มีควันบุหรี่ปนเปื้อนอยู่อีกด้วย ซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิต โดยมีแนวโน้มอัตราผู้เสียชีวิตสูงกว่าการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ คือ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 แต่การบังคับใช้กฎหมาย และการปฏิบัติยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร กทม. จึงเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของกฎหมายแก่ผู้ประกอบการเจ้าของ หรือผู้ดำเนินการของสถานที่สาธารณะและประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญและร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

          ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  สำนักอนามัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ถ.พญาไท โทร. 0 2354 422730 ต่อ 200-3 เวลา 08.0016.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พ.ค. 51

          

         

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

update: 16-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code