เร่งมาตรการภาพคำเตือนบนขวดเหล้า

         เร่งดันมาตรการภาพคำเตือนบนขวดเหล้า และร่างประกาศห้ามขายห้ามดื่มบนรถไฟและสถานีรถไฟ เผยเสนอปลัด สธ. และ รมว.สาธารณสุข เพื่อเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ฝ่าฝืนไม่พิมพ์ภาพคำเตือน จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท 


/data/content/25763/cms/e_bcdjosuvxz39.jpg


          นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำหนังสือแจ้งมาว่า ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. … และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ พ.ศ. … ที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสนอมาให้พิจารณานั้น ให้เสนอไปตามขั้นตอนตามปกติ นั่นคือต้องเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแทน


           นพ.สมาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อปลัด สธ. และ รมว.สาธารณสุข แล้ว สำหรับร่างประกาศฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีสาระหลักคือ กำหนดให้ผู้ผลิตสุรา ต้องพิมพ์ภาพและคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดพิมพ์บนขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของพื้นฉลากที่มีพื้นที่มากที่สุด ทั้งข้างขวดและบนกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดภาพออกมา 1 ภาพ เป็นภาพอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ โดยพิมพ์ข้อความว่า ดื่มสุรา/เบียร์/ไวน์ แล้วขับขี่ ทำให้พิการและตายได้ พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0-2590-3342 สายด่วน 1422 ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนร่างประกาศห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ พ.ศ…. ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


          ด้าน นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับ เป็นเรื่องที่มีประโยชน์และเป็นมาตรการในการร่วมมือกันควบคุมปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน เช่น ภาพคำเตือนบนขวดเหล้า จะช่วยสร้างค่านิยมให้เด็กรุ่นใหม่รับรู้ถึงโทษและพิษภัยของแอลกอฮอล์ เกิดความตระหนัก เกิดทิศทางมุมมองต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ผลดีมากขึ้น ส่วนกรณีห้ามขายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟและสถานีรถไฟ เป็นสิ่งที่ดีและเครือข่ายมีการเรียกร้องมานานแล้ว โดยเสนอใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ห้ามจำหน่ายในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชน และตามหลักประชานชนต้องได้รับการคุ้มครอง


           “บนรถไฟเป็นอีกหนึ่งจุดที่ประชาชนต้องได้รับการคุ้มครอง และมาตรการล่าสุดที่มีการออกประกาศห้ามการดื่มบนรถโดยสารประจำทางนั้น ก็ทำให้ผู้โดยสารได้รับสวัสดิ์ภาพดีขึ้น ดังนั้น การออกมาตรการห้ามดื่มบนรถไฟก็ควรที่จะมีขึ้น เพื่อทำให้ผู้โดยสารได้รับสวัสดิ์ภาพที่ดีขึ้นเช่นกัน” นายธีระ กล่าว

       


 


           ที่มา: ASTVผู้จัดการ


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code