เยี่ยมภาคี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

featured

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะเดินทางไปเยี่ยมภาคี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ณ ศูนย์วิจัยฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Shares:
QR Code :
QR Code