เยียวยาคนไร้บ้าน สู้ภัยโควิด

ที่มา : เดลินิวส์


เยียวยาคนไร้บ้าน สู้ภัยโควิด thaihealth


แฟ้มภาพ


ขับเคลื่อนการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน โดย ใช้ 3 มาตรการ ได้แก่ การป้องกันการแพร่ระบาด รองรับเตรียมหาที่พักชั่วคราว และ การเยียวยาผู้ที่ได้รับผล กระทบจากโควิด-19


นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ ในฐานะโฆษกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวถึงความคืบหน้าของการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ รวมทั้งคนตกงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในการคุ้มครองและช่วยเหลือดูแลคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


ได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิกระจกเงา และภาคประชาสังคม ภายใต้มาตรการขับคลื่อน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยการให้ความรู้ การแจกหน้ากากผ้า และการเดินเท้าพบปะให้ความช่วยเหลือต่างๆ


ระยะที่ 2 การรองรับด้วยการจัดเตรียมที่พักพิงชั่วคราว หากสมัครใจเข้ารับบริการ จะมีการจัดบริการด้านที่พัก พร้อมอาหารครบ 3 มื้อไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยผู้ที่มาใช้บริการต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเบื้องต้น ณ ศูนย์คัดกรองเฉพาะกิจ ดินแดง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯกรุงเทพกลาง (ดินแดง) และหากคนที่ไม่สมัครใจเข้ารับบริการ ทางกระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย จะแนะนำการป้องกันตนเอง มอบหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และมอบอาหารสะอาด ถูกสุขอนามัย พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค ที่จำเป็น เช่น สบู่ เจลล้างมือ และยาสระผม เป็นต้น และหากพบมีอาการป่วยไข้ จะแจ้งเครือข่ายในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ หรือประสานส่งต่อโรงพยาบาลทันที


ระยะที่ 3 การเยียวยา ฟื้นฟู ด้วยการฝึกอาชีพระยะสั้น พร้อมกับให้ทุนประกอบอาชีพ ในรูปแบบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเปิดจุดคัดกรอง ณ ศูนย์คัดกรองเฉพาะกิจ ดินแดง เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 จนถึงวันที่ 14 เม.ย. 2563 รวมทั้งหมด 21 วัน มียอดผู้ใช้บริการสะสม 103 ราย แบ่งออกเป็น ชาย 75 ราย หญิง 28 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เช่น ตกรถ หรือถูกพักงาน โดยไม่มีที่อยู่อาศัย ในขณะที่มีผู้ใช้บริการที่ยังคงพักพิงในจุดคัดกรอง ดินแดง จำนวน 29 ราย แบ่งออกเป็นชาย 21 ราย และหญิง 8 ราย


ทั้งนี้ พส. มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทั้งกรณีไร้สถานะ ไร้บ้านและไร้สิทธิ โดยให้บริการอย่างเต็มที่ในลักษณะของปัจจัย 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างทันท่วงที.

Shares:
QR Code :
QR Code