เยาวชนหัวใจใส ไทภูเรือ ไร้แอลกอฮอล์ ชวนพ่องดเหล้าเข้าพรรษา

เยาวชนหัวใจใส ไทภูเรือ ไร้แอลกอฮอล์ ชวนพ่องดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลภูเรือและภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย จัดประชุมชี้แจงโครงการเยาวชนหัวใจใส ไทภูเรือไร้แอลกอฮอล์ “ชวนพ่องดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2555” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเรือ เป้าหมายโครงการเพื่อให้เยาวชนรู้ถึงโทษของเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และร่วมรณรงค์ช่วงเข้าพรรษา

นายสุเนตร หารลำยอง หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลภูเรือ ผู้นำการประชุม กล่าวว่า วันนี้เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจในโครงการ และเตรียมงานในการดำเนินโครงการ จากการหารือได้กำหนดให้มีการอบรมในวันที่ 12-เยาวชนหัวใจใส ไทภูเรือ ไร้แอลกอฮอล์ ชวนพ่องดเหล้าเข้าพรรษา  13 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุมโรงเรียนภูเรือวิทยา โดยเข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-4 จำนวน 100 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ปี 51 โทษภัยของเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การปฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษา พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ มอบเกียรติบัตร เป็นต้น

นายพิศณุ คล้ายทิม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย กล่าวว่า ผลจากที่เครือข่ายฯ ได้นำเยาวชนมาเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุนเข้าร่วมอบรมของเครือข่ายงดเหล้าตามโครงการต่างๆ เรื่อยมา ทำให้เยาวชนกล้าคิดดี ทำดี มีความตั้งใจทำโครงการนี้เพื่อนำความรู้และสิ่งดีๆ แบ่งปันสู่น้องๆ และเพื่อนๆ เป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนหัวใจใส ไทภูเรือไร้แอลกอฮอล์  เป็นการป้องกันไม่ตกเป็นนักดื่มหน้าใหม่ และรู้เท่าทันสื่อของบริษัทน้ำเมา

ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย

Shares:
QR Code :
QR Code