เยาวชนจัดสัมมนา ลดผู้ใช้เหล้าและสารเสพติด

         นศ.จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัมมนาแกนนำนักศึกษาจากพื้นที่ 4 มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้การสารเสพติดในประเทศไทย


/data/content/24900/cms/e_adehklnqtuxz.jpg


         เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยและสถาบันนานาชาติ ไอโอจีที เอ็นทีโอ มูฟเม้น ได้จัดกิจกรรมสัมมนาแกนนำนักศึกษาจากพื้นที่ 4 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้การสารเสพติดในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งแนะแนวทางการบำบัดช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนที่ใช้สารเสพติดและองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชน/data/content/24900/cms/e_aceilqsyz138.jpgนักศึกษา กระบวนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ใช้แอลกอฮอล์ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้จากหลายหน่วยงาน อาทิ ศูนย์วิจัยสารเสพติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นต้น


        พร้อมกันนี้ทางเครือข่ายเยาวชนยังได้ร่วมกันออกแบบกระบวนการในการลด ละ เลิก การใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์กลุ่มเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการจัดกิจกรรมระดับกลุ่มชมรม สโมสรต่างๆในมหาวิทยาลัย และในระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งจะมีการร่วมมือกันในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์และสารเสพติดอย่างเป็นระบบร่วมกันอีกด้วย


       นายยงยุทธ  อ้ายเกี๋ยง  ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการทำให้เยาวชนนักศึกษาแกนนำนักกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้มีองค์ความรู้และมีความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาของสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบกิจกรรมรณรงค์ และทางเครือข่ายเชื่อว่าถ้าเราทำกิจกรรมบนปัญหาที่เป็นจริง ก็จะสามารถที่จะลดปัญหาการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้สร้างควมสูญเสียกับสังคมไทยเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นทางเครือข่ายจึงออกมารณรงค์และสร้างการเรียนรู้ของสังคมเพื่อจะนำไปสู่การรู้เท่าทันและลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน


 


 


       ที่มาโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ