เมื่อ “ขี้ไก่” แปลงร่าง

สู่พลังงานชีวภาพ

 

เมื่อ “ขี้ไก่” แปลงร่าง 

 

กลิ่นเหม็นของ “ขี้ไก่” ที่สร้างความทุกข์ระดมให้แก่ชาวบ้านดอยชัยมงคล อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มายาวนานกว่า 20 ปี บัดนี้ได้ถูกขจัดให้หมดสิ้นไป จากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องขี้ๆ จนกลายมาเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ภายในชุมชน

 

มงคลฟาร์ม ฟาร์มไก่ที่ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านดอยชัยมงคล มาตั้งแต่ปี 2533 ได้ขยายกิจการเรื่อยมา จนปัจจุบันมีโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบเปิด 2 หลัง และแบบปิดอีก 2 หลัง มีไก่ไข่จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ตัว ทำให้ในแต่ละวัน มีปริมาณขี้ไก่จำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้ง ยังมีแมลงวัน พาหะนำโรคร้ายต่างๆ เช่น บิด ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค ฯลฯ ก่อกวนซ้ำเติมชาวบ้านอีก

 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น นำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย รับอาสาเป็นหัวเรือใหญ่ ทำโครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน” ขึ้น โดยประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มงคลฟาร์ม และองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ให้เข้ามาร่วมกันจัดการปัญหานี้

 

การนำขี้ไก่มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ก็เพื่อลดปัญหากลิ่นและแมลงวัน อันเนื่องมาจากการเลี้ยงไก่ของมงคลฟาร์ม ซึ่งนอกจากจะนำขี้ไก่เจ้าปัญหามาแปลงเป็นพลังงานแล้ว ขี้ไก่ส่วนหนึ่งยังได้รับการนำไปทำประโยชน์ในเรื่องของ “ปุ๋ย” ให้กับพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอีกด้วย หากปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนสามารถลดลงและหมดไปได้จากการดำเนินงานของโครงการนี้ ย่อมจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแปลงมูลสัตว์ให้เป็นพลังงานที่เกิดขึ้น ณ บ้านดอนชัยมงคล จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่โครงการนี้ ก็ถือเป็นรูปธรรมที่เกิดจากการประสานความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังกับปัญหาของชาวบ้าน ถือเป็นจุดเริ่มที่ดีที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้

 

ชาวบ้านดอนชัยมงคล ทำให้เราเห็นแล้วว่า สามารถเปลี่ยนปัญหาเรื่องขี้ๆ ที่น่ารังเกียจ ให้กลายเป็นพลังงานสะอาดน่าใช้ได้ หากทุกคน ทุกฝ่ายตั้งใจจริง และสามัคคีกันในการร่วมมือแก้ไขปัญหา…

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จดหมายข่าวเพื่อนสร้างสุข

เรียบเรียงโดย ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th   

 

update : 14-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ