เมืองหนองคายเร่งพัฒนาหลักประกันสุขภาพ สร้างสุขภาวะระดับพื้นที่

ที่มาและภาพประกอบ : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เมืองหนองคายเร่งพัฒนาหลักประกันสุขภาพ สร้างสุขภาวะระดับพื้นที่ thaihealth


เทศบาลเมืองหนองคายเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มุ่งขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่


นายวีระชัย  โชคมงคลภูมิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองหนองคาย  ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย  โดยมีคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองคาย  และบุคลากรหน่วยบริการด้านสาธารณสุข  ผู้ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจำนวน  55  คน


ทั้งนี้  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่  มีความประสงค์จะสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่ผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต  8  ซึ่งได้คัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองคายเข้าร่วมโครงการ 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาในการจัดทำแผนงานโครงการที่มีคุณภาพ  เกิดการบูรณาการโครงการกิจกรรมและทรัพยากรมีการพัฒนาต่อยอดผลงานของพื้นที่

 


 

Shares:
QR Code :
QR Code