เภสัชกรนเรศวร…ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่

เภสัชกรนเรศวร...ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมกองทัพเรือ โครงการ เภสัชกรนเรศวร…ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่ ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น(รางวัลชมเชย) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กรุงเทพฯ ซึ่งสร้างความภาคภูมิอย่างมาก แก่ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เภสัชกรนเรศวร...ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่  เภสัชกรนเรศวร...ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่

โดยสถานประกอบการเภสัชกรชุมชน ม.นเรศวร ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเปิดบทบาทของเภสัชกรชุมชนในการบริการสังคมแก่ชุมชน และส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีของอาจารย์ บุคลากร นิสิต รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัย ให้มีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ให้บริการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเช่น การประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ ประกาศข่าวผ่านสื่อวิทยุ และการออกหน่วยให้คำปรึกษาบริการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนจัดนิทรรศการกาล, โครงการปัจฉิม, โครงการชวนทหารเลิกบุหรี่ และจัดงานงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2553 และ 2554 รวมถึงการคัดกรองผู้ป่วยติดนิโครติน การติดตามผลการเลิกบุหรี่ของผู้ขอรับบริการที่ร้านยา

เภสัชกรนเรศวร...ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่  เภสัชกรนเรศวร...ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่

ที่ผ่านมาอีกหนึ่งผลงานเป็นผลการดำเนินงานโครงการนี้ ที่ทำให้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาการประกวดงานวิจัยร้านยา ในชุมชนสามัญประจำปีของสมาคมเภสัชกรรมชุมชนประจำปี 2554 โดยโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ (คภยส.) และเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) ซึ่งคาดว่าแผนการในระยะต่อไปคือการขยายงานบริการสู่ชุมชนให้กว้างขึ้น และติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ในระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสังคมไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ที่มา: เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ