เพิ่มศักยภาพเครือข่ายแม่ชีไทย สู่ “แม่ชีนักพัฒนา”

เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ วิธีการพูดบรรยายเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนสำหรับเด็กเยาวชนจึงไม่เป็นที่นิยม และไม่สามารถจูงใจให้เด็กเกิดความสนใจได้”

“โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแม่ชีไทยวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา” เป็นความร่วมมือของเครือข่ายแม่ชีไทยร่วมกับ เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยมีเครือข่ายแม่ชีและเนกขัมมะ จากสถาบันแม่ชีไทยรวมกว่า 90 คนเข้าร่วมอบรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธรรมเอก และมีประสบการณ์ในการเป็นแม่ครูอบรมเด็กเยาวชน สอนอภิธรรม กรรมฐาน และการบรรยายธรรมจากทั่วประเทศกว่า 23 จังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง น่าน นครราชสีมา สุรินทร์ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครปฐม นนทบุรี

แม่ชีชูใจ  ปทุมนัน  กรรมการสถาบันแม่ชีไทยเล่าว่า ปัจจุบันกระบวนการ และวิธีการในการพูดบรรยายเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอน ต้องมีความทันสมัย เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน ที่ยังไม่มีโอกาสเรียนรู้พระธรรม ซึ่งนับวันก็จะหายไปจากหลักสูตรในโรงเรียน หรือไม่ก็มีน้อยมาก

“ดังนั้นเพื่อการก้าวไปสู่ การเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 นอกจากการพัฒนาทักษะที่เรียกว่า 21th century skills แล้ว กลุ่มแม่ชีเองก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนจุดสนใจ เปลี่ยนตัวเองเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากบทบาทของครูผู้สอนไปเป็น บทบาทของครูฝึก (coach) หรือ ครูกระบวนกร (facilitator) ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitate) เพิ่มศักยภาพให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และให้การทำงานในหน้าที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็น “แม่ชีนักพัฒนา”

ขณะเดียวกัน พระอมรมิตร คัมภีรธัมโม ประธานโครงการพุทธชยันตีพอเพียงเคียงธรรมสู่สังฆะแห่งความสุข ภาคกลางกล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของแม่ชีไทย เป็นวาระสำคัญในการส่งเสริมให้แม่ชีไทยมีความรู้ความสามารถมากขึ้น การจัดการอบรมครั้งนี้นอกจากเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายแม่ครูแม่ชีนักพัฒนาที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและการรณรงค์ไม่กระทำผิดศีลข้อที่ 5 ให้ได้สมบูรณ์มากขึ้น

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code