เฝ้าระวังโรคปอดจากการทำงาน

          เฝ้าระวังโรคปอดจากการทำงาน


/data/content/26547/cms/e_abceghstvyz2.jpg


          นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2556 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง โรคปอดจากการประกอบอาชีพ พบว่าโรคปอดจะเกิดขึ้นจากการหายใจเอาฝุ่น หินแร่ ควันไอ ก๊าซละออง ไอระเหย และฝุ่นจากสารอินทรีย์ ขณะทำงานเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ อาจมีปอดอักเสบ และอาจเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งปอดได้


          การสำรวจโรคปอดจากการประกอบอาชีพในปี 2556 พบว่ามีรายงานผู้ป่วย 184 ราย คิดเป็น 0.28 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ จ.ศรีสะเกษ รองลงมาคือ ขอนแก่น อุดรธานี นครนายก เชียงใหม่ ระยอง เพชรบุรี ปราจีนบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์


          นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป และข้าราชการ โดยจำแนกโรคปอดเป็นโรคหืด โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งในรายงานฯ พบว่า มีบุคลากรแพทย์ 15 ราย ติดเชื้อแบคทีเรีย โดยอาจสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรคปอดระยะติดต่อ จึงควรกำหนดมาตรการดูแล บุคลากรสาธารณสุขด้วย ทั้งนี้ โรคปอดฯ ป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัส สูดดมสารพิษที่ก่อให้เกิดโรค เช่น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน สถานประกอบการควรให้ความรู้คนงานเพื่อนำข้อมูลมาป้องกันโรคต่อไป


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ