เฝ้าระวังตู้น้ำดื่มผิดกฏหมาย อันตราย!

กรมอนามัยเตือนตั้งตู้น้ำดื่มเถื่อนมีโทษปรับ-จำคุก


เฝ้าระวังตู้น้ำดื่มผิดกฏหมาย อันตราย! thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.วชิระ จันทร์เพ็ง อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพ ตู้น้ำหยอดเหรียญของกรมอนามัย พบว่า ในปี 2552 มีตู้น้ำหยอดเหรียญที่ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 33 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในปี 2556 สาเหตุที่ตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์ คือ พบแบคทีเรีย ความเป็นกรด-ด่าง สี และความขุ่น ที่เกิด จากการดูแลรักษาความสะอาดของเจ้าของ ตู้น้ำหยอดเหรียญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพประชาชนได้ โดยเฉพาะ โรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ไวรัสตับอักเสบเอ และจากการสำรวจตู้น้ำหยอดเหรียญที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 20,000 ตู้ พบว่ามีการแจ้งขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบกิจการ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code