เผย 4 ปัญหาใหญ่เด็กไทยยุคไซเบอร์

 

เผย4ปัญหาใหญ่เด็กไทยยุคไซเบอร์ วธ.เล็งใช้มิติสร้างสรรค์ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

วธ.ได้ร่วมกับสถาบันต่างๆ ทำการวิจัยสำรวจปัญหาของเด็กและเยาวชนหลายด้าน ซึ่งคาดว่าปี 2555 แนวโน้มปัญหาแต่ละด้านจะเพิ่มมากขึ้น ที่ส่งผลชัดเจนมี 4 ด้าน

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา วธ.ได้ร่วมกับสถาบันต่างๆ ทำการวิจัยสำรวจปัญหาของเด็กและเยาวชนหลายด้าน ซึ่งคาดว่าปี 2555 แนวโน้มปัญหาแต่ละด้านจะเพิ่มมากขึ้น ที่ส่งผลชัดเจนมี 4 ด้าน ได้แก่ 1.แนวโน้มเด็กกับสื่อในโลกออนไลน์ โดยจากข้อมูลของโครงการ child watch จากปี 2550 เป็นต้นมา พบว่าแนวโน้มเด็กที่เล่นอินเตอร์เน็ตประจำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 23 น่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35-40 ในปี 2555 ซึ่งหากมีการส่งเสริมการจัดการเครือข่ายทางสังคมในโลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมทางเลือกของเด็ก อาจเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะและวัฒนธรรมพลเมืองให้แก่คนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืน 2.แนวโน้มสภาพครอบครัวที่อ่อนแอลง เด็กกำพร้าเทียมที่แม้ยังอยู่กับพ่อแม่แต่มีเวลาให้กันน้อยลงมาก จึงจะต้องเร่งรัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมครอบครัวให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาติ 3.แนวโน้มเรื่องศาสนากับเยาวชน จากข้อมูลการสำรวจจะพบว่ามีเด็กประกอบกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น แต่มีเด็กราวร้อยละ 40 ที่เริ่มไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนยุทธศาสตร์การเข้าถึงเด็กและเยาวชนของสถาบันศาสนาอย่างจริงจัง 4.แนวโน้มการทำงานระหว่างเรียนของเด็กและเยาวชนเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวมากขึ้น

นายสมชายกล่าวต่อว่า การทำงานของ วธ.ในปี 2555 จะเน้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ทั้ง 4 มิติ ทั้งการส่งเสริมเครือข่ายสังคมสร้างสรรค์ของเยาวชนในโลกออนไลน์ การส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งและวัฒนธรรมการเลี้ยงดูลูกที่เท่าทันยุคสมัยและพอเพียง รวมไปถึงยุทธศาสตร์การรวมพลังองค์กรและศาสนาในการสร้างทางเลือกใหม่ๆ ที่ทำให้เยาวชนเข้าถึงที่พึ่งทางใจและหลักศาสนาที่ถูกต้อง ตลอดจนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยมีบุคลากรของวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับภาคีอื่นๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการทำงานในปี 2555

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

Shares:
QR Code :
QR Code