เปิดโครงการ ‘ถนนปลอดภัย’ หวังลดอุบัติเหตุ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์โอเอ็นบี นิวส์


เปิดโครงการ 'ถนนปลอดภัย' หวังลดอุบัติเหตุ thaihealth


พ่อเมืองสามอ่าวเปิดโครงการ 'ถนนปลอดภัย' หวังลดอุบัติเหตุ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมแอทที บูติค ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 ตามโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัด พ.ต.อ.อรัญ โตยิ่ง ผกก.สภ.คลองวาฬ นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ หน.หมวดทางหลวงประจวบฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการ 1669 รพ.ประจวบฯ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เครือข่าย สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


นายพัลลภ กล่าวว่า ในปี 60 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิต 117 ราย บาดเจ็บ 2,900 ราย ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ที่ไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ


เปิดโครงการ 'ถนนปลอดภัย' หวังลดอุบัติเหตุ thaihealth


โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโก และนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2563 และดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลักขององค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

Shares:
QR Code :
QR Code