เปิดแล้ว ศูนย์ไตเทียม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


เปิดแล้ว ศูนย์ไตเทียม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิดศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยคาดหวังให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ลดค่าใช้จ่าย


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยคาดหวังให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในการเดินทางไปฟอกเลือด ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เขตหนองแขม


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ได้กำหนดนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงโดยการขยายสถานพยาบาลที่มีอยู่เดิม และเพิ่มโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ได้จัดตั้งศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล เพื่อให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคไตและให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างครบวงจรถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนักนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินขอขอบคุณที่ท่านได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ไตเทียมแห่งนี้


ทั้งนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ขนาด 126 เตียง เปิดให้บริการรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่หนองแขม บางบอน และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาจำนวนมากกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ป่วยอายุรกรรม ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง โดย 1 ใน 3 ของผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งวิธีการรักษาเพื่อยืดอายุผู้ป่วย คือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่ต้องไปฟอกเลือดจำเป็นต้องได้รับการล้างไตสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งซึ่งเป็นความลำบากของผู้ป่วยและญาติที่ต้องเดินทางไปรับการล้างไต ต้องเสียทั้งเงินและเวลาในการเดินทาง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ได้จัดสร้างศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ที่ชั้น 2 อาคารเมตตาธรรม โดยภายในศูนย์ฯ เปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 6 เตียง

Shares:
QR Code :
QR Code