เปิดเวทีชุมชน สร้างมัสยิดครบวงจร

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.


เปิดเวทีชุมชน สร้างมัสยิดครบวงจร thaihealth


สสม.ภาคใต้ตอนบน  เปิดเวทีสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจร


วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ นูรุลเอี๊ยะซาน ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้เปิดเวทีสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจร โดยมีนางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจกรรมภาคและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมด้วย


โดย นางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจรว่ามัสยิดจะเกิดผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายดังนี้คือ มัสยิดต้องมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณมัสยิดและมีการดูแลรักษาความสะอาดภายนอกและภายในอาคารมัสยิด มัสยิดจะต้องเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และมีการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่อย่างชัดเจน มัสยิดมีการบริหารการจัดการที่ดีเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบทบาทในด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนเปิดเวทีชุมชน สร้างมัสยิดครบวงจร thaihealth เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน มัสยิดจะต้องมีห้องน้ำผู้สูงอายุในมัสยิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ


ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก นายชวลิต บุหงอ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทของผู้บริหารมัสยิด และความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ในการบรรยายในครั้งนี้มีเนื้อหาที่สอดแทรกในภาพรวมของบทบาทหน้าที่ และการบริหารมัสยิดของคณะกรรมการมัสยิด การช่วยกันในเรื่องของการรักษาความสะอาดในมัสยิด รณรงค์ให้มัสยิดมีการคุตบะวันศุกร์ในเรื่องของสุขภาวะโดยให้เอกสารของแผนงาน(สสม.) ที่มีอยู่แล้วในมัสยิดมาเป็นข้อมูลในการให้ความรู้


การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 กว่าคน และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำชุมชน กลุ่มมุสลิมมะอย่างคับคั่ง ทุกคนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจะร่วมกันขับเคลื่อนให้มัสยิดเป็นมัสยิดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศในการเปิดเวทีให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่น

Shares:
QR Code :
QR Code