เปิด”ศูนย์พื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ”

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า


เปิด


แฟ้มภาพ


เปิด "ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ" แห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ฟื้นฟูสุขภาพและเสริมทักษะ ตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพื่อวางแผนดูแลผู้สูงอายุ


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ" แห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ และ นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย คณะผู้บริหารสำนักอนามัย กรมอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตบางซื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ


          ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged society) มีผู้สูงอายุ จำนวน 1,020,917 คน คิดเป็นร้อยละ 18.63 และคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ถือว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged society) สำนักอนามัยจึงจัดตั้ง "ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ" ขึ้น โดยเปิดให้บริการแห่งแรกที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง และขยายผลจัดตั้งเพิ่มอีก 1 แห่ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ


          ภายในศูนย์ฯ มีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและเสริมทักษะ พร้อมให้บริการ เช่น ตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพื่อวางแผนดูแลผู้สูงอายุ บริการกายภาพบำบัดพื้นฟูสมรรถนะร่างกายและจิตใจ การแนะนำให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและสาธิตการทำอาหาร กิจกรรมบริหารสมอง (Cognitive Exercise) การร้องเพลง ศิลปะบำบัดและนันทนาการมากมาย ให้บริการในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 น. ผู้สนใจสอบถามได้ที่ 02 910 7314 – 15

Shares:
QR Code :
QR Code