เปิดศูนย์กระตุ้นออกกำลังกาย – เล่นกีฬา

ที่มา :  ข่าวสด


เปิดศูนย์กระตุ้นออกกำลังกาย - เล่นกีฬา thaihealth


มหิดลเปิดศูนย์กระตุ้นออกกำลังกายเล่นกีฬา   มุ่งผนึกกำลังภาคีเครือข่ายฟื้นระดับการมีกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬาของคนไทยให้กลับคืนสู่ระดับปกติหลังพ้นวิกฤตไวรัส


เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.63 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "ความสำคัญของกิจกรรมทางกายกับคนไทย บนชีวิตวิถีใหม่" มุ่งผนึกกำลังภาคีเครือข่ายฟื้นระดับการมีกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬาของคนไทยให้กลับคืนสู่ระดับปกติหลังพ้นวิกฤตไวรัส


ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้า TPAK กล่าวว่า TPAK การส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมสุขภาพและกีฬามวลชน ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา"เล่น เรียน รู้" ให้เด็กนักเรียน และเป็นต้นแบบโครงการส่งเสริมเด็กขององค์การอนามัยโลก และกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา นำไปสู่การใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ เหมาะสำหรับเด็กไทย ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาที่สำคัญ และยังจะมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code