เปิดรับโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะทำงานพัฒนาข้อเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน (M&E Framework)

ประกาศเปิดรับโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของ

คณะทำงานพัฒนาข้อเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน (M&E Framework)

                   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยทำหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม โดยมีวิสัยทัศน์ “ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ” และพันธกิจในการ “จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง บุคคล และองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ”

                   ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกองทุนให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมทั้งมีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำหน้าที่ประเมินผลนโยบายของกองทุน ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน และรายงานให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน

                   คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุน มีความประสงค์พัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลของกองทุน (M&E Framework) โดยแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุนขึ้นเพื่อดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานฯ จึงประสงค์ประกาศรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนากลไกการกำกับดูแลและประเมินผลองค์กรขนาดใหญ่ระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อทำหน้าที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ในการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน (M&E Framework) พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานระยะเปลี่ยนผ่าน (Transition plan) ของสำนักงานกองทุนฯ เพื่อรองรับข้อเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน (รายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน (M&E Framework))

                   หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจ และมีประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้น ขอเชิญชวนร่วมส่ง โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน (M&E Framework) มายังฝ่ายติดตามและประเมินผล

กระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ

                   องค์กร/หน่วยงานที่มีความสนใจโครงการฯ สามารถส่งโครงการมาที่ ฝ่ายติดตามและประเมินผล เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยมีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการฯ ดังนี้

                   (1)  ขั้นการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น (Screening Process) เป็นการวิเคราะห์ว่าโครงการที่ส่งเข้ามาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนโครงการของ สสส. หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร โครงการที่ไม่ผ่านการตรวจทานในขั้นนี้จะได้รับการแจ้งสาเหตุที่ไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนโครงการที่ผ่านในขั้นนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

                   (2)  ขั้นการทบทวน/กลั่นกรองโครงการ (Review Process) ดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในประเด็นเนื้อหาหลักของโครงการ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผลในด้านต่าง ๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมถึงความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นการพิจารณาอนุมัติ

                   (3)  ขั้นการพิจารณาโครงการ (Approving Process) เป็นการพิจารณาจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อโครงการ เพื่อประกอบการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโครงการ โดยทุกโครงการจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณา พร้อมชี้แจงเหตุผล

                   (4)  ขั้นทำสัญญา (Contracting Process) โครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจะได้รับการประสานงาน เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. และผู้เสนอโครงการ โดยเมื่อได้รับข้อตกลงโปรดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นลงนามแล้วส่งต้นฉบับข้อตกลงพร้อมทั้งสมุดบัญชีธนาคารของโครงการกลับมายังแผนงาน ฯ ภายในระยะเวลาที่ระบุในจดหมายนำส่ง

คุณสมบัติของที่ปรึกษาในการสนับสนุนและพัฒนาข้อเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน (M&E Framework)

  1. เป็นหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินค้าทำลายสุขภาพ และต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารองค์การขนาดใหญ่ ด้านการบริหารรัฐกิจ/ราชการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านประเมินผล และมีประสบการณ์ด้านการติดตามและประเมินผลองค์กรขนาดใหญ่ระดับชาติหรือนานาชาติ ให้คำปรึกษาและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ/องค์การมหาชน (ขอให้แนบผลงานที่เคยดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณา) หากมี ความรู้ ความเข้าใจในงานสร้างเสริมสุขภาพ บริบทการทำงานของภาคี ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ สสส. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. ที่ปรึกษา ต้องมีคุณสมบัติที่จะทำงานพัฒนาข้อเสนอกรอบการติดตามและประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล มีประวัติการทำงานดีน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest: COI) เพื่อมิให้เกิดอคติในดำเนินงาน โดยยึดถือกรอบจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินงาน

ระยะเวลาเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

  1. เปิดรับโครงการ ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม เวลา 16.00 น.)
  2. การเสนอโครงการ สามารถเขียนข้อเสนอโครงการส่งมายังฝ่ายติดตามและประเมินผล
    ที่ e-mail : [email protected] โดยเขียนข้อเสนอโครงการตามหัวข้อในไฟล์แนบ
Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ