เปิดรับข้อเสนอโครงการ หน่วยจัดการสร้างเสริมสุขภาวะ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดรับข้อเสนอโครงการ หน่วยจัดการสร้างเสริมสุขภาวะ ประชากรกลุ่มเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2567

ช่องทางการส่งข้อเสนอโครงการ

E-Mail : [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวดวงรัตน์ วาห์สะ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6)

โทร. 02-343-1500

facebook : สร้างสรรค์โอกาส

 

Shares:
QR Code :
QR Code