เปิดปฏิบัติการ ‘สตรี คือ สติ’ ปี 2

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบข่าวจาก สสส.


เปิดปฏิบัติการ ‘สตรี คือ สติ’ ปี 2  thaihealth


สสส.-ก.แรงงาน-เสถียรธรรมสถาน เปิดปฏิบัติการ ‘สตรี คือ สติ’ ปี 2 ชวนผู้ชายเปลี่ยนทัศนคติ ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานสู่ความสำเร็จ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง มีพลัง ปัญญา สติ


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน เสถียรธรรมสถาน ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว ‘สตรี คือ สติ’ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานสู่ความสุขทุกมิติด้วยการพัฒนาสติและปัญญา โดย ม.ล.ปุณฑริกา สมิติ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน เสถียรธรรมสถาน และ สสส. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร สตรีคือสติ มาตลอดระยะเวลา 2 ปี พบว่า แรงงานสตรีเป็นแรงงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กร คนในครอบครัว และประเทศชาติ การให้ความสำคัญกับการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงาน โดยมอบองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะที่ดี ส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพแรงงานสตรีทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ทำให้คนในองค์กรและสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีตามไปด้วย


เปิดปฏิบัติการ ‘สตรี คือ สติ’ ปี 2  thaihealth


นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร สสส. กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยสตรีวัยทำงาน ด้วยการบูรณาการ Happy 8 โดยใช้ Happy Soul เป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาสติและปัญญาในการทำงาน หากมีความสุขในทุกมิติของชีวิตจะสามารถยกระดับความสุขระดับปัจเจกชนจนไปสู่ความสุขในระดับมหภาคได้ แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะต้องทำคู่ขนาน 2 ด้าน คือ 1.การสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพแรงงานสตรีทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทและลักษณะงานที่แตกต่างกัน 2.การส่งเสริมให้สถานประกอบการปรับปรุงสิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในที่ทำงาน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร


เปิดปฏิบัติการ ‘สตรี คือ สติ’ ปี 2  thaihealth


แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า ผู้หญิงสมัยนี้ตื่นตัวกับการเรียกร้องสิทธิสตรี เพราะเนื้อแท้ของสังคมไทยที่เปรียบผู้ชายเป็นใหญ่ แม้จะมีการรณรงค์ความเท่าเทียมมากแค่ไหนก็ตาม “สตรีคือสติ” ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเสนอในมุมมองของสตรีเท่านั้น ยังมีผู้ชายเข้ามาเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบุคลากรในองค์กรด้วย นิทรรศการชีวิตที่จัดขึ้นองค์กรให้ความร่วมมือ 10 องค์กร นำเสนอเรื่องราวของการทำงานร่วมกันของผู้ชายและผู้หญิงผ่านนิทรรศการเชิงบวกกับวิถีชีวิตแห่งสติเป็นนิทรรศการ 6 มิติ ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมชมได้ใช้ทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพื่อรับมือกับทุกสภาวะที่ต้องเผชิญในชีวิต สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้เกิดการตื่นรู้ภายใน เข้าใจวิธีการสร้างสุขภาพกายและใจได้อย่างสมดุล พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการจัดการองค์กรให้มีความสุขในทุกมิติ เกิดประสิทธิภาพการทำงานสู่ความสำเร็จ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561

Shares:
QR Code :
QR Code